Vispārējā informācija


Latviešu Fonds darbojas ar mērķi veicināt latviešu kultūras, mākslas un izglītības attīstību, atbalstot projektus šajās jomās. Projekti tiek finansēti no Latviešu Fonda ieguldījumu procentiem. Fonda neaizskaramo pamatkapitālu veido fonda dalības maksas, ziedojumi un testamentārie novēlējumi.


Projektu konkurss notiek katru gadu no 1. janvāra līdz 1. februārim.

Konkurss notiek divās kategorijās:
Mazie projekti - no LF pieprasītais finansējums nepārsniedz $2,000 un projekti tiek veikti 1 gada laikā no finansējuma piešķiršanas. Par Mazajiem projektiem aizklātā balsošanā balso Latviešu Fonda padome. Konkursa rezultāti tiek paziņoti aprīļa beigās.
Lielie projekti - LF finansējums no $2,000 - $10,000 un projekti tiek veikti 1-3 gadu laikā no finansējuma piešķiršanas. Lielo projektu konkurss notiek divās kārtās. Uz otro kārtu Latviešu Fonda padome izvirza 10 spēcīgākos projektus, par kuriem aizklātā balsošanā balso visi Latviešu Fonda dalībnieki. Konkursa rezultāti tiek paziņoti jūlija vidū.

2017. gada kopējais projektu finansējums ir $45,000, no kuriem $15,000 atvēlēti Mazajiem projektiem un $30,000 Lielajiem projektiem.

Latviešu Fonda finansējums nedrīkst pārsniegt 50% no projekta īstenošanai nepieciešamās kopsummas. Latviešu Fonds arī nefinansē starptautiskus ceļojumus; ja projekts paredz šādus izdevumus, projekta veicējam tie jāsedz no citiem avotiem.

Kādus projektus pieņem izvērtēšanai?

Latviešu Fonda padome pieņem izvērtēšanai projektus, kas ir iesniegti kokursa noteiktajos termiņos, no 1. janvāra līdz 1. februārim, sagatavoti atbilstoši pieteikuma norādījumiem, un ir:

 • Latvisku izglītību un audzināšanu veicinošs pasākums;

 • Latviešu mākslas, literatūras vai daiļamatniecības projekts;

 • Kultūras pasākums ar nozīmi latviskajā dzīvē;

 • Projekts, kas atspoguļo un dokumentē latviešu trimdas vēsturi vai kultūras dzīvi.


Kādus projektus nepieņem izvērtēšanai?

 • Pieteikumus par politisku, militāru vai vienas konfesijas pasākumu;

 • Pieteikumus no personas vai organizācijas, kas līdz konkursa sākumam - 1. februārim, nav vēl pabeigusi īstenot iepriekšējos gados atbalstītu Latviešu Fonda projektu, vai nav iesniegusi atskaites par iepriekš saņemto finansējumu;

 • Pieteikumus no personas vai organizācijas, kas nav godīgi rīkojusies projektu pieteikšanas vai izpildīšanas laikā;

 • Pieteikumus no pieteicēja Latvijā, kas neatbilst Latvijas likumdošanai par finansējuma saņemšanu no bezpeļņas organizācijām;

 • Pieteikumus saimniecisku (peļņas) pasākumu, konkursu, kura uzvarētājiem tiek piešķirtas naudas un citas vērtīgas balvas, vai pastāvīgu sarīkojumu finansēšanai;

 • Pieteikumus finansēt projektus vai projekta daļas, kas jau ir paveiktas;

 • Pieteikumus finansēt starptautisku lidojumu vai ceļojumu, pat ja tas ir daļa no lielāka projekta.

 • Neprecīzi aizpildītus vai nepilnīgus pieteikumus.


Projektu konkursa vērtēšanas kritēriji:

 • Projekta aktualitāte jeb laikmetīgums;

 • Projekta atbilstība Latviešu Fonda mērķiem;

 • Pieteikums pārliecina, ka tiks nodrošināta projekta kvalitatīva īstenošana;

 • Budžeta precizitāte un pamatojums;

 • Projekta atsauksmju kvalitāte un atsauksmes devēja viedoklis;

 • Latviešu Fonda dalībnieku ieinteresētība projekta īstenošanā;

 • Projekta kvalitatīvā vērtība salīdzinot ar citiem iesniegtajiem pieteikumiem.


Padomes locekļi izvērtē visus projektus atbilstoši noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, un pavasara sēdē pirms balsošanas projektus apspriež. Arī tad, ja pieteikums atbilst visiem kritērijiem, tas negarantē finansējumu, jo katru gadu atvēlētā summa nav pietiekoši liela, lai apmierinātu daudzo pieteikumu skaitu.  Šajos gadījumos, vai arī ja vairāki projekti saņem vienādu balsu skaitu, padome vienojas par to, kuri no pieteikumiem izceļas visvairāk.


Cik ilgā laikā jāizlieto piešķirtais finansējums?

Mazie projekti ir jāveic un finansējums jāizmanto viena (1) gada laikā, bet Lielie projekti - trīs (3) gadu laikā pēc līdzekļu piešķiršanas. Ja projekts nav paveikts noteiktajās laika robežās un nauda nav izlietota - LF padomei ir tiesības finansējumu atsaukt.

Latviešu Fonda atbalsts jāpiemin projektu īstenojot. Kā to darīt?

Latviešu Fonda simbols Austras koks ir jāiekļauj projektā un tā reklāmas materiālos, ja tādi ir, ar frāzi:“Projekts (nosaukums) izdots (veidots, veikts utt.) ar Latviešu Fonda atbalstu”. Simbola kopija dažādos lielumos pieejama LF mājas lapā sadaļas “Par mums” apakšnodaļā “Simbolika”.