Projekta slēgšana un atskaites


Atskaites jānosūta elektroniski (ieskanējot visus dokumentus) uz lfvietnieks@gmail.com un jāsagatavo atbilstoši zemāk izklāstītajiem noteikumiem.

Bez atskaitēm finansējums netiks izmaksāts! Saglabājiet visas kvitis un kases čekus - finansējums tiks izmaksats tikai par tiem izdevumiem un pakalpojumiem, par kuriem būs iesniegti kases čeki un kvitis. LF patur tiesības neizmaksāt pilnu finansējumu, ja nav pierādijumu, par ko nauda iztērēta.


Projektu nobeidzot, pieteicējam ir jāiesniedz:
1) Brīvas formas galīgā atskaite par visu paveikto, kurā aprakstīts:

  • Projekta rezultāti, veiksmes, kā arī neveiksmes; kādas atsauksmes saņemtas; kādu vērtību šis projekts ir devis; kādi pasākumi tika rīkoti šī projekta ietvaros vai sakarā ar to. Ja projekts neizdevās vai tika izmainīts realizācijas gaitā, jāapraksta kā un kāpēc,un kas būtu bijis jādara savādāk.
  • Apstiprinājums, ka projekts ir īstenots saskaņā ar iesniegto un pieteikumu;
  • Jāapstiprina, ka projektu īstenojot, Latviešu Fonds ir popularizēts un pieminēts redzamā vietā un veidā (piemēram grāmatas priekšvārdā vai rakstā kas publicēts medijos) un Latviešu Fonda simbols - Austras koks, ir ievietots visos publicējamos materiālos (piemēram sarīkojuma programmā, mājas lapā vai Facebook)
  • Jānorāda, kur turpmāk tiks glabāts aprīkojums vai inventārs, kas iegādāts ar Latviešu Fonda atbalstu (ja tāds ir);


2) Finanšu atskaite, kas ir pilna atskaite par visām izdevumu kategorijām projektu noslēdzot, kurā tiek atspoguļoti budžetā paredzētie un reāli izlietotie līdzekļi.  Finanšu atskaitē jaiekļauj tikai no LF pieprasītais finansējums, visi saņemtie rēķini un apmaksas kvītis kopā ar parakstītu budžeta pārskatu par visu LF finansējuma summu.

  • Kvītis un kases čeki: Sakārtotas izmaksāšanas secībā, sanumurētas un pārbaudītas vai saskan ar iesniegto budžetu.
  • Izdevumi: Uzskaitītas tās budžeta daļas, kurās izmantots Latviešu fonda finansējums. LF līdzekļus drīkst izmantot tikai tām budžeta daļām, kas tika norādītas projekta pieteikumā.
  • Kopsumma: Izdevumus un kopsummu var uzrādīt oriģinālajā valūtā (Ls, € u.c) bet beigās kopsumma jāpārrēķina ASV dolāros. Summa jānoapaļo līdz tuvākajam dolāram. (Fonda kasieris izmaksās finansējumu ar čeku vai pārskaitījumu ASV dolāros, pēc tam, kad aktīvo projektu lietvedis būs apstiprinājis, ka izdevumi atbilst pieteikuma budžetam).


3) Divi (2) eksemplāri no projekta gala produkta -
grāmatas, manuskripta, aplikācijas (App), filmas, skaņu vai video ieraksta u.c. jānodod Latviešu Fonda aktīvo projektu lietvedim vai LF pārstāvim Latvijā. Fonds priecāsies saņemt interesantus materiālus par projektu tā norises gaitā (foto, video, dokumentus, intervijas), ko var ievietot fonda mājas lapā, Facebook, Twitter, apkārtrakstā, un citur. Viens projekta eksemplārs paliks LF arhīvā Latvijā, bet otrs - padomes rīcībā ASV. Informāciju par projektu Latviešu Fonda padome izmanto rakstiem presē, LF dalībnieku informācijai, kā arī reklāmai. Ja projekts ir seminārs, koncerts, restaurācija, vai kas cits, ko nevarētu arhīvā ievietot, “eksemplārs” varētu būt kopija no raksta vietējā presē par projekta labo izdošanos, recenzija, fotogrāfijas, apraksts no kāda projekta dalībnieka. Var arī nosūtīt projekta dienas gaitas, programmu vai jebko citu, kas tuvāk apraksta projekta gaitu, pievienojot fotogrāfijas.


4) Nesaistošs ieteikums: gadījumā, ja projekts nes peļņu vai rodas līdzekļu pārpalikums, ceram, ka daļu no peļņas vai pārpalikumu ziedosiet LF, kā to jau ir darījuši daudzi. Jūsu ziedojums dos iespēju finansēt LF nākotnes projektus un mēs pateicamies par to jau tagad!