Ko mēs darām


13375963

Latviešu Fonda jaunumi 2011. g. vasarā
2011-07-01


Aizgājušā gadā Latviešu Fonds atzīmēja savu četrdesmito jubileju. Klinģeris nobaudīts, apsveikumi nodoti, organizācija ķeras pie jauniem darbiem. Jaunumu daudz. Latviešu Fonds pošas rudens pilnsapulcei un Nedēļas Nogalei Nākotnei, kas notiks 1. un 2. oktobŗī Ņujorkā Daugavas Vanagu namā 115 West 183rd Street, Bronx, NY 10453. Fonds gaida visus, kam interesē latviešu kultūra un izglītība. Pilnsapulce sāksies pulksten divpadsmitos, stundu agrāk nekā ierasts. Pēc pilnsapulces notiks kopējas vakariņas, kā arī dzeju un dziesmu vakars. Pēc papildus informāciju lūdzam griezties pie Baibas Pinnes, Ņujorkas latviešu organizāciju padomes pārstāves rakstot uz pinnis@banet.net vai zvanot 917-270-4786.

    Šajā technoloģiju bagātajā laikmetā Latviešu Fonds ir izveidojis mājas lapu, kuŗā ir iespējams, kā iepazīties ar organizācijas darbību, tā arī pieteikties kā dalībnieks. Ievadot adresi www.latviesufonds.org var lasīt, ka piedaloties demokrātiskā balsošanas procesā, dalībnieki paši nosaka kādām vajadzībām (Latviešu Fonda) līdzekļi piešķirami. Tas rosina savus dalībniekus pievērsties un iedziļināties kultūras dzīves prasībās un problēmās, kā arī tas pulcina un aicina piedalīties latviešus no visas pasaules un no visiem līmeņiem – studentus un pensionārus, ģimenes un organizācijas. Latvijas valsts un tautas nākotnei ir svarīgi uzturēt latvisko kultūru, nodrošināt tās izpausmi un jaunradi, kā arī veicināt latvisko izglītību, lai nākotnē būtu latviski motivēta sabiedrība.

    Protams, līdzekļi, kuŗus izmanto, lai atbalstītu izglītības un kultūras pasākumus nāk no dalībniekiem un ziedotājiem - no savākto līdzekļu augļiem.  Ikgadu ieguldījumu augļi mainās, tāpēc mainās ikgadu piešķiramā summa. Šogad dalībnieki gadskārtējā pilnsapulcē projektiem kopā atvēlēja $40,000. No šīs summas $10,000 tika atvēlēts tā saucamajiem mazajiem projektiem - tiem, kas pieprasa mazāk par $3,000. Šogad Latviešu Fondam pienāca 37 pilnvērtīgi projektu pieteikumi, kuŗus jau pirmo gadu balstiesīgie dalībnieki varēja arī apskatīt mājas lapā. Jāpiebilst, ka pienāca vēl vairāk pieteikumu, bet vadlīniju neievērošanas dēļ daži neizturēja pirmo atlasi.

    Padome pavasaŗa sēdē Vašingtonā DC apsvēra projektu pieteikumu atbilstību Latviešu Fonda dalībnieku izteiktajiem mērķiem, ņēmot vērā dalībnieku komentārus, kas ar īpašu paroli ievietojami tikai Latviešu Fonda dalībniekiem redzamajā mājas lapas nodalijumā, un izšķīrās atbalstīt sekojošos projektus: Mikusa Meirāna dokumentālu filmu par Baltijas ceļu, Evijas Veides iesniegto projektu, kas atbalsta Annas Žīgures grāmatas “Viņi. Svešajos pagalmos” izdošanu, Brigitas Tamužas iesniegumu liecību vākšanai latviešu kolonijā “Vārpa” Brazīlijā, un atbalstam 2011. gada vasaras Eiropas vasaras skolai.  Kautvai padome priecājās par tik augstas kvalitātes projektiem, tādu bija vairāk nekā mūsu organizācija spēj celt. Šobrīd, kad pasaules mēroga ekonomiskā krīze skaŗ tautiešus tuvu un tālu, apzināmies, ka pieprasījumi daudzkārt pārsniedz projektiem piešķirto summu.

    Lielie projekti ir tie, kuŗa autori pieprasa līdz $10,000, un par kuŗiem dalībnieki balso. Balsošanas rezultāti tiek paziņoti rudens pilnsapulcē. Dalībnieki ir uzticējuši padomei retināt pieteikmu skaitli un publicēt pieteikumu aprakstus. Šogad padome nolēma virzīt sekojošos projektus uz balsošanu: Māras Pelēces dokumentālfilmu “Burts”, Gaŗezera remontdarbiem nometnē, Okupācijas Muzeju videoliecību projektu, Janīnes Kursītes grāmatu “Virtuves vārdene”, Juŗa Zalāna tautas mūzika trimdā pētījumam, Filadelfijas latviešu biedrības 120. jubilejas pasākumu virkni, TILTS teātŗa viesturneju, Andreja Cīruļa liecību vākšanu par trimdas līdzdalību Latvijas Trešajā atmodā, Ineses Auziņas-Smitas Lielbritānijas latviešu sarīkojumu programmu datu bāzes apkopošanu, Ināras Kolmanes mākslas filmu “Bille”, un Raiša Volfa filmu “Novadpētnieks Ontans Slišāns”. Šie interesantie un tautai nozīmīgie projekti apstiprināti liecina par Latviešu Fonda devumu latviešu kultūrai un izglītībai.

    Šogad Latviešu Fonds atbastīs dalībnieku izvirzītos lielos projektus trīsdesmit tūkstots dolāru apmērā. Izpildot balsošans lapu, kas atrodas vasaras apkārtrakstā, vai arī izdrukājot un izpildot to no mājas lapā pieejamo apkārtrakstu un nosūtot revidentei Ligitai Krūmkalnai balss saskaitīšanai, dalībnieki piedalās fondu sadales procesā. Apkārtrakstā var iepazīties sīkak ar tā saucamiem lieliem projektiem, kā arī uzzināt par rudens pilnsapulci. Šovasar, jau otro izdevumu būs iespejams saņemt elektroniski. Kas vēlas saņemt elektronisko apkārtrakstu vai iestāties Latviešu Fondā lūdzam sazināties ar Tiju Kārkli 195 5th St. E, Apt. 2801, St. Paul, MN  55101 USA, lfkasieris@gmail.com.  

    Kur tad vēl pasaulē pastāv tāda organizācija, kur ziedojot tikai desmit dolārus mēnesī, varat palīdzēt atbalstīt tik plašu projektu klāstu? Iepazīstieties tuvāk ar Latviešu Fonda darbību un tā atbalstītiem un atbalstāmiem projektiem. Tad sapratīsiet, cik dinamiska ir latviešu tauta, cik gatava strādāt, pētīt, radīt.  Ar jūsu līdzdalību paspēsim vēl vairāk sniegt. - Kristīna Sīmane-Laimiņa

Attēlā: Latviešu Fonda padomes locekļi Ints Dzelzgalvis, Alfs Bērztīss, Valdis Bērziņš un Tija Kārkle pārskata iesniegtos projektu pieteikumus pavasara sēdē Vašingtonā DC.      Atpakaļ