Mūsu darbi


LATVIEŠU FONDA NNN ŠOGAD FILADELFIJĀ


2009-11-18


Vēsturiskajā Filadelfijas Brīvo latvju biedrībā (dibināta 1892.g.), kas bez pārtraukuma darbojusies līdz šai dienai, šogad notika LF gada sapulce un NNN (nedēļas nogale nākotnei) no 16.-18. oktobrim, ko bija izkārtojusi komiteja, Valda Bašēna vadībā.

Latviešu Fonda mērķis ir latvietības pamata stiprināšana sniedzot atbalstu izglītībā, mākslā, kultūrā un zinātnes nozarēs, kas saistās ar latviešu zemi un tautu. Tāpēc ari publiski sarīkojumi ārpus LF sēdes. Šogad varēja apskatīt mākslas izstādi ar piecpadsmit mākslinieku darbiem, Ainas Berķes un Uģa Nīgala izkārtojumā. Piektdienas vakarā pēc sadraudzības stundas un vakariņām, Lelde Neimane, Latvijas Okupācijas muzeja Video un kinofonofoto krājuma glabātāja, izrādīja filmu Prom no mājām par 1949.g. 25. marta deportācijām. Filmā intervētie cilvēki toreiz bija skolēni un tā ir īpaši adresēta skolām. Skolām paziņo, ka tāda filma ir dabūjama, un tad skolas to var pieprasīt. Līdz šim atsaukušās apm. 20 skolas. NNN laikā bija iespēja noskatīties arī citas OM filmas. LF ir atkārtoti atbalstījis OM projektus.

Sestdienas un svētdienas rītā notika LF padomes sēdes. Šī ir viena no divām reizēm gadā, kad padome satiekas. Lai taupītu līdzekļus, pārējo padome kārto ar telefonisku konferences savienojumu (Skype) starp kontinentiem.

Sestdien gada sapulcē, pieminot LF idejas autoru un pirmo priekšsēdi, Valdi Muižnieku, Voldemārs Gulēns pastāstīja par LF pirmsākumiem, uzsverot vajadzību domāt par LF nākotni un uzklausīt nākošās paaudzes viedokli.

LF padomē no jauna ievēlēta Kristīne Bērziņa. Revīzijas komisijā Anitu Grīviņu atvietos Kristīna Sīmane Laimiņa, pārējie paliek uz vēl vienu gadu.

Pasaules finanšu krīze bija krietni samazinājusi LF ienākumus, tāpēc 2009. gadā piešķīra tikai $10,000 mazajiem projektiem. Muzeja „Latvieši pasaulē” biroja un krātuves izveidošanai; postfolkloras grupas „Iļģi” mūzikas albumam „Jāņu dziesmas”; un 2009.gada Eiropas Vasaras Skolai – katram $2000. Starptautiskiem latviešu jauno mūziķu meistarkursiem, Gaŗezera 2010. gada dziesmu spēles „Bruņinieks kankarbiksēs” sagatavošanai un gleznotājas Gundegas Cennes albumam – katram $1500. No projektiem, kas saņēmuši LF atbalstu vēl 20 ir aktīvi.

Finansiālajam stāvoklim uzlabojoties, nolēma 2010. gadā piešķirt $30,000. Mazie projekti, ko izvēlas LF padome, turpmāk būs līdz $3000, un tiem no kopsummas atvēlēti $10,000. Par lielākajiem projektiem, ne vairāk kā desmit, LF biedri balsos kā līdz šim. Pieteikumi iesūtami no 2010.gada 1. janvāra līdz 31. martam, anketas un tuvāku informāciju var atrast LF mājas lapā: www.latviesufonds.info Savā pastāvēšanas laikā LF ir dažādiem projektiem piešķīris $1,600,000

Par „lielajām” vakariņām rūpējas Intas Grundes firma, Dzintara galds. Pārējās ēdienu reizes bija Filadelfijas Brīvo latvju biedrības dāmu izkārtojumā. Viņas rosījās virtuvē un galdā parādījās gan gada laikam gan Filadelfijai tipiski ēdieni, kā mīkstie ūdens kliņģeri. Slāpes vienmēr varēja dzesēt bāriņā, kur skanēja latviska mūzika.

Pēc vakariņām Juris Rozītis pastāstīja par laika un telpas attēlojumu pēckara trimdas romānos. Darbs saucas :Displaced Literature. Images of Time and Space in Latvian Novels Depicting the First Years of the Latvian Postwar Exile. Par šo darbu viņam Stokhomā piešķirts doktora grāds baltu literatūrā. Juris Rozītis dzīvojis, mācījies un darbojies Anglijā, Austrālijā, Latvijā, tagad dzīvo Zviedrijā un ir Zviedrijas Latviešu centrālās padomes prezidija priekšsēdis. Rakstījis un iestudējis lugas un tulkojis dzeju. Viņa romāns Kuņas dēls, izdots Rīgā 1994.g.

Svētdienas rītā notika divi dievkalpojumi Sv. Jāņa ev. lut. draudzē un Filadelfijas latviešu baptistu draudzē, kas abas dibinātas ap to pašu laiku, kā Brīvo latvju biedrība.

Pēcpusdienā, Longailendas Teātra Kopas iestudējumā, Ulža Siliņa tēmas parafrāze, Dzimšanas diena. Pusstundu garajā komēdijā parādīta snobisma, naudas un morāles mijiedarbība sabiedrībā. Izrādi vēl 8.novembrī varēs noskatīties Priedainē.

Sekoja daži video no Leldes Neimanes krājumiem un tad laiks šķirties. Uz LF rīkoto NNN cilvēki bija sabraukuši no tālām vietām ASV, Latvijas, Kanadas un Zviedrijas. Filadelfijas Brīvo latvju biedrības priekšnieks Marks Liepa stāsta, ka biedrībā ir apm. 60 biedru. Daudzi no viņiem piedalījās un palīdzēja izkārtot šo sarīkojumu virkni trīs dienu garumā. Par to viņiem sirsnīgs paldies.     Atpakaļ