Ko mēs darām


Janvārī sāksies 2011. g. projektu pieteikuma konkurss
2010-12-06


2011. gada norādījumi projekta pieteicējiem

Latviešu Fonda projektu pieteikuma konkursa mērķi un darbības principi

Latviešu Fonda mērķis ir veicināt latviešu kultūras, mākslas un izglītības attīstību, piešķirot līdzekļus attiecīgajiem projektiem. Latviešu Fonda līdzekļi sastādās no Fonda dalībnieku iemaksāta kapitāla augļiem un citiem ziedojumiem. 2011. gada konkursā Fonda dalībnieki vēlas vairāk saņemt projektu pieteikumus, kas atspoguļo un dokumentē latviešu trimdas vēsturi vai kultūras dzīvi.

Gadskārtējais projekta pieteikšanas termiņš sākās janvārī. 2011. gada projekta pieteikšanas termiņš beidzās ar 1. martu un pieteikumi, kas ir izsūtīti pēc tā datuma netiks caurskatīti un pieņemti. Šogad, pilnsapulcē tika lemts, ka Latviešu Fonds atvēlēs projektiem $40,000.-. Projekti, kas pieprasa no LF mazāk par $3,000.- tiks uzskatīti par maziem projektiem un Latviešu Fonda padome savā aprīļa valdes sēdē izlems, kuriem tiks piešķirta nauda un to arī paziņos. Tie projekti, kas pieprasa vairāk par $3,000 tiek saukti lielie projekti un par tiem balsos visi LF biedri. Neviens projekts nevar prasīt no LF vairāk par $10,000.-. Pilnsapulce nolēma, ka Latviešu Fonds neliks balsošanā vairāk par 10 projektiem. Balsošanas rezultāti būs zināmi ne vēlāk par pilnsapulci, kas notiks 2011. g. rudenī (datums un vieta sekos.)

Kādus projektus pieņem izvērtēšanai?

Latviešu Fonda padome pieņem izvērtēšanai projektus, kas ietilpst vismaz vienā no sekojošām kategorijām:

 1. Latvisku izglītību un audzināšanu veicinošs pasākums.
 2. Latviešu mākslas, literatūras vai daiļamatniecības projekts.
 3. Zinātnisks darbs, kas saistās ar latviešu tautu, zemi vai vēsturi.
 4. Kultūras pasākums ar nozīmi latviskajā dzīvē.

Kādus projektus nepieņem izvērtēšanai?

 • Saņemts pēc pieteikuma termiņa.
 • Nepilnīgs vai neatbilst pieteikuma veidlapai vai formātam.
 • Politisks, militārs vai vienas konfesijas pasākums.
 • Pieteikums no personas vai organizācijas, kas nav vēl īstenojuši agrāk atbalstīto Latviešu Fonda projektu, vai nokārtojuši saistības par iepriekš saņemto pabalstu.
 • Pieteikums no personas, kas nav godīgi rīkojusies projektu pieteikšanā vai izpildīšanā.
 • Pieteikums no pieteicēja Latvijā, kas neatbilst Latvijas likumdošanai par pabalstu saņemšanu no bezpeļņas organizācijām.

Latviešu Fonds neatbalsta un padome nenodod balsošanai projektus sekojošās kategorijās:

 • Atlīdzinājums par jau paveiktu darbu, vai projekts ar atpakaļejošu datumu.
 • Saimniecisks (peļņas) pasākums vai konkurss.
 • Zinātnisks darbs, kas nesaistās ar latviešu tautu, zemi vai vēsturi.
 • Ceļa izdevumi, kas saistās ar starptautisku braucienu vai komandējumu.

Iesniedzamajiem projektiem ir šādi vērtēšanas kvalitātes kritēriji:

 • Projekta aktualitāte jeb laikmetīgums.
 • Projekta ieguldījums Latviešu Fonda mērķiem.
 • Projekta atbilstība šī gada projekta konkursa prioritātei.
 • Projekta pieteikums pārliecina par projekta kvalitatīvu īstenošanu.
 • Projekta budžeta precizitāte un pamatojums.
 • Latviešu Fonda dalībnieku ieinteresētība projekta īstenošanai.

Kā pieteikt projektu?

Projektu pieteikšanas norādījumus un veidlapu var atrast Latviešu Fonda mājas lapas www.latviesufonds.info sākumlapas kreisajā slejā zem nodaļas Projektu Pieteikšana – Pieteikuma veidlapa. Norādījumus un veidlapu var arī pieprasīt no projektu lietveža. Projekta pieteicējs ir persona, kas ir atbildīga par projekta īstenošanu un finansēm. Projektu var pieteikt arī kādas organizācijas uzdevumā. Katrs pieteicējs drīkst iesniegt tikai vienu pieteikumu gadskārtējam projektu konkursam.

Pieteikums jāsagatavo mašīnrakstā vai datorrakstā, izmantojot pieteikšanas veidlapu, kas jāiesniedz gan elektroniski, gan pa gaisa pastu. Pieteikums, atsauksmes un saistības ar oriģināliem parakstiem ir jānosūta pa gaisa pastu. Sevišķa uzmanība jāpievērš budžetam, lai tas būtu precīzs un pamatots. Latviešu Fonda padome nepilnīgus pieteikumus nepieņem.

Pieprasīto summu kategorijas un lielumi

Latviešu Fonda gada pilnsapulce rudenī lemj par summu, ko veltīt nākamā gada projektu konkursam, kā arī to sadali pa lieluma kategorijām. Tā kā šogad LF kapitāla vērtība apsaimniekošana ir bijusi samērā sekmīga un šī gada finansiālās krīzes dēļ vajadzības ir lielākas tad šī gada pilnsapulce nolēma 2011. gada projektu konkursam veltīt $40,000 USD.

Projekti kas pieprasa no LF mazāk par $3,000.- tiks uzskatīti par maziem projektiem un Latviešu Fonda padome savā aprīļa valdes sēdē izlems kam no tiem tiks piešķirta nauda. Tie projekti kas pieprasa vairāk par $3,000,- tiek saukti lielie projekti un par tiem balsos visi Latviešu Fonda pilntiesīgie biedri. Neviens projekts nevar prasīt vairāk par $10,000.-. Balsošanas rezultāti būs zināmi ne vēlāk kā rudens pilnsapulces laikā, kas notiks Ņujorkas pilsētā no 2011. g. 30. septembra - 2. oktobrim.

Par projektu konkursu Latviešu Fonda padomē ir atbildīgi jauno projektu lietveži Ints Dzelzgalvis un Kristīne Bērziņa. Ko līdz projektam ir piešķirts atbalsts, par to projektu atbildību pārņem aktīvo projektu lietvede Aija Mazsīle-Lagzdiņa.

Pabalsta piešķiršana un pieteicēja saistības

Par pabalsta piešķiršanu mazajiem projektiem lemj Latviešu Fonda padome aprīlī sēdes laikā, un piešķirto pabalstu var saņemt, sākot ar maija mēnesi. Mazais projekts ir jāīsteno un pabalsts jāizmanto viena (1) gada laikā pēc piešķiršanas datuma.

Ja projekts aizkavējas vai ārkārtējā gadījumā pieteicējam ir projekts jāatliek, tad pieteicējam ir jāiesniedz lūgums Fonda aktīvo projektu lietvedim projekta izpildīšanas termiņu pagarināt.

Lai pabalstu saņemtu, projekta pieteicējam ir jāziņo Fonda aktīvo projektu lietvedim, ka projekts ir īstenots, kā norādīts atbalstītajā pieteikumā, un jāiesniedz rēķins vai tāme par projekta izdevumiem. Aktīvo projektu lietvedis visu pārbauda, vai izdevumi atbilst atbalstītā pieteikuma budžetam, apstiprina ka viss kārtībā, un nodod visu tālāk Fonda kasierim, kas pabalstu izmaksā.

Projektu nobeidzot, pieteicējam ir:

 • jāapstiprina, ka, projektu īstenojot, Latviešu Fonds ir popularizēts un pieminēts redzamā vietā un veidā, piemēram grāmatas priekšvārdā un Latviešu Fonda simbols - Austras koks, ko var atrast Fonda mājas lapā - ir ievietots visos publicējamos materiālos piemēram sarīkojuma programmā vai attiecīgajā mājas lapā;
 • jāapstiprina, kur glabās aprīkojumu vai inventāru, kas iegādāts ar Latviešu Fonda atbalstu;
 • jāiesniedz gala projekta atskaite par visu paveikto, kā arī vērtējums par gala rezultātu;
 • jāiesniedz visi norēķini ar parakstītu budžeta pārskatu par visu pabalsta summu;
 • jānogādā viens eksemplārs no projekta gala produkta - grāmata, manuskripts, programma, skaņu vai videolente Latviešu Fonda aktīvo projektu lietvedim, kā arī Latvijas Nacionālajai bibliotēkai.

Projekta pieteikšanas termiņš un iesniegšana

2011. gada projekta pieteikšanas termiņš ir tā gada 1. marts. Pieteikuma komplekts - veidlapa, atsauksmes un saistības ar oriģināliem parakstiem jānogādā gan elektroniski, gan pa gaisa pastu Latviešu Fonda projektu lietvežiem. Jauno projektu lietveži 2011. gadam ir Ints Dzelzgalvis un Kristīne Bērziņa. Pasta zīmogs un e-pasta datums nedrīkst būt vēlāks par 2011. gada 1. martu.

Ja ir citi pielikumi, piemēram, izdevumu tāme vai kopija no organizācijas reģistrācijas apliecības, tos arī var pievienot vai nu e-pastam vai sūtīt pa gaisa pastu kopā ar pieteikumu, atsauksmēm un saistības dokumentu.

2011. gada projekta pieteikums jānosūta uz e-pasta adresi pieteikumi@gmail.com.

Pieteikuma komplekts jāsūta uz adresi:

Latvian Foundation
C/O ALA
400 Hurley Ave.
Rockville, MD 20850
USA

[ PIETEIKUMA VEIDLAPA ]     Atpakaļ