Ko mēs darām


Latviešu Fonds Turpina Strādāt
2007-11-13


(Ojārs Celle) Latviešu Fonda (LF) gadskārtējā pilnsapulce notika 2007. gada 20. oktobrī ASV galvaspilsētas Vašingtonas Latviešu centrā, Rokvillē. Pilnsapulci vadīja LF padomes priekšsēdis Valdis Bērziņš un tajā bija ieradušies 22 dalībnieki, kas kopā ar pilnvarām pārstāvēja 173 fonda dalībniekus. Pilnsapulce, kas ir atklāta, piesaistīja vēl pulciņu vietējo klausītāju.

Ja iepriekšējā pilnsapulcē 2006. gadā Klīvlandē padome un dalībnieki nodarbojās ar jautājumiem par būt vai nebūt – par tālākām LF dzīvot spējām, tad šoreiz, fonda 37. darbības gadā, šaubas par tālāko LF likteni vairs netika risinātas. Fonda padome un palīgi strādā apzinīgi, veicot rutīnas darbus, kā to paredz statūti un iestrādātās tradīcijas. Kā revīzijas komisijas priekšsēdis Juris Petričeks izteicās pārrunās, par fonda likteni nav daudz ko rūpēties, ja vismaz puse no padomes nav ar „sirmām galvām”, jo fonds taču ir domāts nākotnei un tāpēc interese ir jāizrāda tai paaudzei, kas no tā gūs labumus. Šajā padomē paaudžu balanss ir, tātad par krizi nav jābaidās.

Priekšsēža ziņojums bija īss un lietišķs. Viņš atzinīgi izteicās par padomes darbību. No vēl veicamiem uzdevumiem viņš minēja LF dokumentu un arhīvu sakārtošanu. Daļa no jau sakārtotā ir pārsūtīta Latvijas arhīviem, kur pamazām nonāk visa plašā trimdas laiku dokumentācija par latviešu dzīvi svešumā, sākot no nometņu laikiem un turpinoties ar tālāko dzīvi emigrācijas vietās.

Priekšsēža vietniece Astrīda Lēvenšteina ir arī projektu lietvede. Viņa īsumā raksturoja veco projektu īstenošanas gaitu un pastāstīja, ka tiek sagatavota datu bāze labākai vēl nenobeigto projektu izsekošanai.

Par jauno projektu pieņemšanu un kārtošanu Vivita Rozenberga un palīdze Aina Irbe bija sagatavojušas plašu statistiku. Kā jau nolemts pagājušajā pilnsapulcē, 2007. gada projektiem bija atvēlēti $40,000, kas ir mazākā summa pēdējos gados. Laikam tāpēc mazāks bija arī pieteikto projektu skaits (63 projekti iepretim 138 pieteikumiem 2006. gadā, kad piešķīrumiem bija atvēlēti $100,000). Visvairāk projektu pieteikumu (40) bija no Latvijas, 13 no ASV, 3 no Austrālijas, pa diviem no Vācijas, Kanadas un Zviedrijas un viens pat no Īrijas. Kopējā pieprasītā summa pārsniedza $357,000.

Saņemto pieteikumu efektīvākai izvērtēšanai tiek izveidotas jaunas pieteikumu formas. Visa milzīgā informācijas kaudze tika sakārtota padomes pavasara sēdei, kurā izraudzīja LF dalībnieku balsošanai nodot trīs lielos un 12 vidējos projektus. Atbalstīti arī septiņi mazie projekti. No 63 projektu pieteikumiem, 64% saņemti no Latvijas, 36% no ārzemēm.

Kasiere Tija Kārkle bija sagatavojusi ļoti pilnīgu un pārskatāmu fonda līdzekļu izskaitļojumu un budžeta pārskatu. Viņa pilda arī biedrzines uzdevumus; LF pašlaik ir 1,151 biedrs. Pagājušajā gadā neviens jauns biedrs nav iestājies, bet pieci kļuvuši par tūkstošniekiem. Aktīvi – tie, kas ir tekošie maksātāji un visi vēl dzīvie tūkstošnieki – ir 772. Lielākā daļa dzīvo ASV. T. Kārkle ieteica atkal pievērsties jaunu dalībnieku piesaistīšanai fondam.

Sekretāre Astrīda Jansone ir aizgājusi no amata. Viņu atvieto Alfs Bērztīss.

Ar informāciju bagātu LF ieguldījumu pārskatu bija sastādījis ieguldījumu padomnieks Andris Padegs. To pilnsapulcei sniedza Valdis Kārklis. Visi LF vērtspapīri atrodas „Fidelity Investments” gādībā. Fonda vērtība 12 mēnešos ir pieaugusi par $107,000 un ziņojuma sastādīšanas brīdī 30. septembrī bija $842,888. Daļa fonda līdzekļu ir ieguldīti „mutual” fondos, kur risks un svārstības ir mazākas nekā uzņēmumu akcijās.

Par paveikto LF revīziju ziņoja revīzijas komisijas priekšsēdis Juris Petričeks. Kases grāmatas saskan ar dokumentiem. Grāmatas sakārtotas skaidri; ne vienmēr tā bija līdz šim. Datu bāze labi uzturēta, nav dalībnieku sūdzību. Padome darbojas sekmīgi. Vēl ir problēmas ar čeku parakstīšanas kārtību. Viņš izteica pateicību padomei par veikto darbu.

LF amatpersonu vēlēšanās piedalījušies 273. Padomē ievēlēti Alfs Bērztīss (260 balsis) un Ints Dzelzgalvis (257). Revīzijas komisijā ievēlēti Anita Grīviņa (260 balsis), Ligita Krūmkalns (260) un Juris Petričeks (258).

Lielo projektu grupā pilnu ($18,400) piešķīrumu ieguva Dzintras Gekes grāmata „Sibīrijas bērni”. Daļējs atbalsts ($1,600) tika Pēteŗa Dajevska projektam CD diska izveidošanai par Ēvalda Dajevska mākslas ietekmi latviešu trimdas vēsturē.

Vidējo projektu grupā uzvarēja Māras Kores $9,000 pieteikums par Informācijas tehnoloģijas izveidošanu Gaŗezera vasaras vidusskolai. Fotogrāfiju grāmatas „Latvieši DP nometnēs” izdošanai Marianna Auliciema saņēma atlikušos $1,000.

2007. gadā LF padome izsniegusi, ar savu lēmumu, līdzekļus šādiem mazajiem projektiem: 1) „Arvien modra!” Latviešu gaidisma vēsture (1921-2006) – Maija Šķiņķe ($1,700); 2) Atbalsts „Homo Novus” muzikālā teātra izrādēm Ņujorkā –Andrejs Jansons ($1,700); Klīvlandes Latviešu koncertapvienības 50 gadu vēsture – Maija Grendze ($1,700); 4) Atbalsts 3x3 nometnēm Gaŗezerā un Katskiļos – Maija Zaeska ($1,700); 5) Latviešu daudzstīgu tautas mūzikas instrumentu spēles prasmes pārmantošana – Ilmārs Pumpurs ($1,700); 6) Zinātniska darba „Senbaltu pēdas Vācijas vidienē” izdošanai – Mirdza Krastiņa ($1,000) un 7) Jaunatnes dienas Austrālijā – Markus Dragūns ($500).

Irbīšu stipendijas fonda statusa lietā padome paskaidroja, ka stipendija nodota V. Vītola fondam Latvijā un tiks izlietota aeronautikas vai kādas līdzvērtīgas specialitātes studenta atbalstam.

2008. gada projektu piešķīrumiem pilnsapulce apstiprināja $50,000: $10,000 mazajiem un $40,000 vidējo un lielo projektu atbalstam, bet ne vairāk kā $10,000 individuālam projektam.

Padomes priekšsēdis Valdis Bērziņš ar ziedu veltēm pateicās savām padomes kolēģēm un vēl dažiem labvēļiem.

Nākošgad NNN iecerēts rīkot Toronto, bet par sapulces vietu un laiku vēl notiek sarunas.

Padomes sēdē, kas sākās 20. oktobrī un turpinājās vēl nākošajā dienā, 2008. gada padome konstruējās šādā sastāvā: Valdis Bērziņš – priekšsēdis, Astrīda Lēvenšteina – priekšsēža vietniece, Tija Kārkle – kasiere un biedrzine, Alfs Bērztīss – sekretārs, Ints Dzelzgalvis – projektu lietvedis, Aina Irbe – projektu lietvede un IT pārzine.

Pavasara sēdi padome plāno aprīlī Pitsburgā.

2008. gada projektu konkursa termins ir 1. marts. Ap decembra vidu pieteikšanās noteikumi un norādījumu parādīsies www.latviešufonds.info Tam sekos paziņojumi presē. Kā jau minēts, 2008. gada projektiem piešķirti $50,000.

Pilnsapulcei sekoja sadraudzības vakars Vašingtonas ev.-lut. draudzes nama lielajā zālē, kurā ar priekšnesumiem piedalījās Vašingtonas deju kopa „Namejs” un dziedātāji un muzicētāji „Sudrabavots”. Par lielisku azaida galdu bija gādājušas Vašingtonas dāmas. Vakars bija labi apmeklēts. Visiem bija iespēja tautiskā garā uzdziedāt un padancot, kā bija solīts sarīkojuma programmā.     Atpakaļ