Ko mēs darām


Latviešu fonda 35 jubileja
2006-01-12


2005.g.12.novembrī Latviešu fonda biedri pirmo reizi pulcējās Eiropas kontinentā, Latviešu biedrības namā Rīgā. Fonda gada sapulcē piedalījās ne tikai biedri, kas tagad dzīvo Rīgā, bet bija arī vairāki, kas ciemojas Rīgā. Uz sapulci atnāca 30 biedru kuriem ari bija pilnvaras. Kopā sanāca 231 balsis. Latviešu fonda gada sapulcei bija tomēr konkurence – tanī pašā dienā Biedrības namā Jaunais laiks rīkoja savu lielo sapulci un daži biedri neieradās uz Fonda gada sapulci, jo piedalījās Jaunā laika sapulcē.

Fonda gada sapulci vadīja padomes priekšsēde Aija Abene. Padomes locekļi ziņoja klātesošiem biedriem par padomes darbību. Sapulcē dalībnieki pārrunāja vairākus jautājumus, kas skar Fonda nākotni. Lai novērstu grūtības sameklēt padomes locekļus nākamajam darbības gadam, pilnsapulce ievēlēja nominācijas komisiju kurā sastāv Jānis Peniķis, Ints Dzelzgalvis un Ģirts Zeidenbergs. Nominācijas komisija izskatīs arī statūtus un ierosinās maiņas ko paziņos biedriem nākamā gada sapulcē Klīvlandē. Vairums sapulces dalībnieki arī piekrita, ka Latviešu fondam jāturpina pastāvēt un darboties un noraidīja izteiktās domas par Fonda likvidāciju.

Fonda revidents, Uģis Sprūdžs pazinoja klātesošiem biedriem par padomes locekļu balsošanas rezultātiem kā arī par atbalstu pieteiktiem projektiem. Tija Kārkle un Valdis Bērziņš ievēlēti uz trim gadiem un Astrīda Jansone uz diviem. Padome sadalīja darbus sekojoši: Aija Abene turpinās priekšsēdes amatā, Valdis Bērziņš priekšsēdes vietnieka, Vivita Rozenberga un Astrīda Lēvenšteina būs projektu lietvedes, Tija Kārkle uzņemās kasieres amatu un Astrīda Jansone turpina veikt sekretāres darbiņus.

Sekojošie projekti saņēma biedra atbalstu. Lielo projektu kategorijā ($5,000 – $8,000) atbalstu saņēma Gundega Krakopas projekts – Latviešu valodas apguve un latviešu kultūras popularizēšana Brazīlijas latviešu kopienā, Uldis Neiburgs un Filmu studija „Deviņi“ – dokumentālā filma „Patiesību meklējot“ un Austris Apsītis – grāmatas „Mētriena“ izdošana. Vidējo projektu kategorijā ($2,000 - $5,000) atbalstu saņēma Māra Zommere un Tamāra Rūse – podniecības pajumte Rietumkrasta vasaras vidusskolā Kursā, Evita Pīgozne – Jāņa Klīdzēja istabas izveidošana, Marija Sproģe – Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas krājuma latviskošana, Ieva Kalniņa – Sievu kopas „Vilcenes“ tautas dziesmu CD izdošana, Aiga Stiere – Tautiskas nometnes rīkošana Ķoņu apriņķa bērniem, Latviešu jaunatnes dziesmu svētku padome – VII Starptautiskā latviešu jauno mūziķu nometne - meistarkursi un Studija AVE – muzikālā Rīgas vizītkarte šodien 21.g.s. sākumā.

Padome paziņoja klātesošiem par šī gada piešķīrumu summu, kas ir pacelta uz $100,000. Klātesošie biedri nolēma sadalīt nākamā gada piešķirumu sekojoši: $20,000 atvēlēs maziem projektiem, kurus izskata un izvēlās padome. Maksimālais piešķīrums paliek $2000. Vidējiem un lielajiem projektiem paaugstina vispārīgo summu uz $40,000 katram. Vidējie projekti drīkst pieprasīt no $2001 - $10,000. Lielo projektu pieteicēji drīkst pieprasīt no $10,001 - $40,000. Šīs paaugstinātās summas atspoguļo biedru izteiktās domas, ka iepriekšējās summas īstenībā neatbilst dzīves dārdzībai un vajadzīgam atbalstam projektu īstenošanai, it sevišķi lieliem projektiem.

Pieteikumu datums 2006.gada piešķīrumiem ir 2006.gada 1.marts. Pieteikumus pieņems tikai elektroniskā veidā un visa informācija un pieteikšanās anketes pieejamas Latviešu fonda mājas lapā – latviesufonds.info.

Aija Abene
LF padomes priekšsēde      Atpakaļ