Completed Projects


13376393

LF13M18 - Ilzes Šķipsnas grāmatas "Neapsolītā zeme" (Land Not Promised) tulkojums angļu valodā
2013-02-28


Projektu pieteica Margita Gailīte
Projektu atbalsta Rolfs Ekmanis (LF tūkstošnieks), Viesturs Vecgrāvis, Janīna Kursīte, Pers Espens Stokness

Projekta budžets: $9,344
Pieprasījums no LF: $1,961

Par pieteicēju
     Kanādas latviete, dzejniece Margita Gailīte atgriezās Latvijā 1998. gadā, lai tulkotu Latvijas tiesību aktus angļu valodā Kanādas atbalstītā Tulkošanas un terminoloģijas centrā, atbildot par TTC publikācijām un to izplatīšanu, pārstāve Eiropas integrācijas biroja organizētā ministriju  Publikas informētības darba grupā. No 2001. g. strādā kā literatūras tulkotāja, popularizējot latviešu rakstniekus. 2011. g. piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis par darbu latviešu rakstnieku labā. 2009. g. saņemts Latviešu Fonda atbalsts apgādā „Mansards“ izdotajām diasporas prozas un dzejas antaloģijām „Tilti I un II“ rakstnieku darbu izvēlei, sagatavošanai un iespiešanai.

Projekta apraksts un mērķi
     Ilzes Šķipsnas grāmatas "Neapsolītā zeme" kvalitatīvs tulkojums angļu valodā Margitas Gailītes izpildījumā un Vijas Kostovas redakcijā, kuram plānots pievienot zinātniekus ievadrakstus, kuros analizēts grāmatas literārais un zinātniskais devums, tostarp grāmatā bagātīgi izmantotā baltu mitoloģija, skaidrojot grāmatai būtiskā "dzīvības koka" un citu arhetipisku simbolu nozīmi. Lai nodrošinātu augstu tulkojuma literāro kvalitāti un zinātnisko uzticamību, M. Gailīti konsultēs Valters Nollendorfs, Janīna Kursīte un Ute Fogele (Ute Vogel).
     Mērķi: Pirmkārt, darīt grāmatas tekstu pieejamu angļu valodā, lai vācu izcelsmes zinātniece U. Fogele to varētu izmantot savā doktorantūras darbā Norvēģijā un iepazīstināt ar to arī citus ārvalstu zinātniekus; pēc viņas ieskatiem, I. Šķipsnas romānā izpaužas ekofilozofisks un novatorisks skatījums uz modernā cilvēka identitātes krīzi un šo iemeslu dēļ romāns varētu interesēt arī ārvalstu pētniekus, piemēram, psihologu un ekofilozofu Dr. Stoknes (Per Espen Stoknes), kas veic pētījumus jaunā starpdisciplinārā jomā, kura aptver ekofilozofiju un klimata komunikācijas. Otrkārt, censties atrast ārvalstu apgādu, kas varētu izdot gāmatas tulkojumu angļu valodā (vai nu izmantojot M. Gailītes jau iedibinātos sakarus ar ārzemju izdevniecībām, vai Dr. Stoknes piedāvātos apgādus Anglijā un Amerikā), šādi popularizējot ievērojamo  latviešu rakstnieci I. Šķipsnu un līdz ar to paverot plašai starptautiskai auditorijai iespēju gūt jaunu ieskatu latviešu rakstniecībā.

Atsauksmes
Rolfs Ekmanis, Emeritēts literatūras/slāvistikas profesors
     Es nezinu nevienu tik meistarīgi izcilu literāro darbu tulkotāju/atdzejotāju angļu valodā, kāda ir Margita Gailītis. Labi piemēri ir viņas atdzejotā Edvīna Raupa izlase ‘then touch me here’ (Guernica 2011) un viņas tulkotā Sandras Kalnietes ‘With Dance Shoes in Siberian Snows’ (Dalkey Archive Press 2009). Kritiķi parasti par labāko uzskata Ilzes Šķipsnas romānu ‘Neapsolītās zemes’ (1970), kur, pielietojot sarežģītu, universālu daudzpakāpju simboliku, rakstniece ietiecas ne tikai atsevišķu cilvēku, bet visas tautas apziņas/zemapziņas visdziļākajos slāņos.

Vieturs Vecgrāvis, LU emer. Prof.
     Margitas Gailītis līdzšinējais veikums latviešu modernās literatūras angliskošanā ir zināms kā augsti kvalitatīvs. To atzinīgi vērtējuši arī viņas tulkoto grāmatu recenzenti. Minētā romāna tulkošana svarīga trīs iemeslu dēļ: tas ir izcilākais latviešu trimdas prozas modernistes darbs; tajā risināti mūsdienu pasaulē tik nozīmīgā personības identitātes meklējumu un sakņu problēma; un tas augstvērtīgi signalizētu angļvalodīgajā pasaulē par mūsu modernās prozas respektējamo līmeni un sasniegumiem.

Janīna Kursīte, LU profesore, LU Humanitāro zinātņu fakultāte
     Ilzes Šķipsnas romāns ‘Neapsolītās zemes’ (1970) ar dzīvības koka ideju ir joprojām mūsdienīgs, gan arī starptautiski nozīmīgs darbs, ja tas būtu pārtulkots angļu valodā. Margita Gailīte ir pašlaik labākā latviešu literatūras tulkotāja uz angļu valodu, apgādā ‘Guernica Editions’ iznākušas viņas tulkotās Edvīna Raupa, Noras Ikstenas, iznāks Liānas Langas grāmatas. Atbalstot tulkojumu, LF atbalstīs labas literatūras (I. Šķipsna) pieejamību angliski lasošai, ieinteresētai publikai.

Pers Espens Stokness (Per Espen Stoknes), Asoc. Profesors
     Ilzes Šķipsnas romāns ir jātulko angļu valodā, lai tas būtu pieejams angliski runājošajiem lasītājiem, kā arī pētniekiem, kurus ieinteresējis viņas darbs. Ilzes Šķipsnas latviešu-amerikāņu rakstnieces devumu un unikālo vēstījuma formu pasaulē var pilnībā novērtēt vienīgi tad ja romāns tiek pārtulkots angļu valodā un ar to varēs iepazīties pārējās pasaules mūsdienu literāti un rakstnieces laikabiedri*. [* atsauksme tulkota no angļu valodas]     Back