Completed Projects


LF13M01 - Monogrāfiska pētījuma „Latvieši Austrālijā: literārā dzīve, literārais process un personības” sagatavošana un izdošana.
2013-03-17


Projektu pieteica Inguna Daukste-Silasproģe, Dr. philol. (1997), vadošā pētniece LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtā
Projektu atbalsta Lalita Muižniece (LF tūkstošniece), Viktors Hausmanis

Projekta budžets: $6,500
Pieprasījums no LF: $1,995

Par pieteicēju
     Beigusi LU Filoloģijas fakultāti (1992), Dr. philol. (1997), LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Literatūras vēstures daļas vadošā pētniece. Pētnieciskās intereses saistītas ar latviešu trimdas literatūru un salīdzinošo literatūrzinātni, Baltijas reģiona literatūru. Divu monogrāfiju autore, līdzautore vairākiem monogrāfiskiem izdevumiem (par vācu literatūru (2005) un Baltijas literatūru (2008)). Saņēmusi LZA Plūdoņa balvu literatūrzinātnē (2003). Publicējusi 45 zinātniskas publikācijas, sagatavojusi E. Ķezberes Rakstus 3 sēj. (2006, 2012), 114 populārzinātnisku rakstu autore, nolasījusi 58 referātus zinātniskās konferencēs Latvijā un ārpus tās.

Projekta apraksts un mērķi
     Monogrāfija „Latviešu Austrālijā: literārā dzīve, literārais process un personības” būs vienas autores (I. Daukstes-Silasproģes) pētījums, atklājot mazzināmas lappuses vienā latviešu trimdas rakstniecības, kultūras un literārās dzīves atzarā, kas veidojies kopš 1947. g. izskaņas tālajā, nereti mītiem atvītā kontinentā, latviešu vidū sauktā par 5. kontinentu. Mazzināmajam rodami arī objektīvi iemesli - uz Austrāliju izceļoja salīdzinoši neliels skaits rakstnieku, lielākā tiesa tieši šajā kontinentā izveidojās par rakstniekiem, latviešu trimdas rakstniecību bagātinot ar jaunās mītnes zemes iespaidiem, vērojumiem, pieredzi un līdz pat šodienai saglabājot latvisku kultūras vidi, rīkojot ikgadējās (kopš 1951) Austrālijas Latviešu Kultūras dienas.
     Projekta mērķis ir plašāku lasītāju loku un interesentu par latviešu trimdas literatūru iepazīstināt ar latviešu rakstniecības ceļiem tālajā Austrālijā. Mērķauditorija – interesenti par latviešu rakstniecību kopumā un par latviešu trimdas literatūru. Pētījums varētu piesaistīt plašāku interesentu loku, jo sniedzas ārpus tikai literāro procesu analīzes, ir kultūrvēsturisks un psiholoģiski spriegs starpdisciplinārs pētījums. Monogrāfija sniegs arhīvu materiālos, bibliotēku fondos un faktoloģijā balstītu ieskatu šīs zemes latviešu literārās dzīves procesos. Nesenā (2012.g. nogalē) Latvijas Kultūras ministres Žanetas Jaunzemes-Grendes viesošanās Austrālijā apliecina, ka Latvijas sabiedrībā lielākoties trūkst jebkādu plašāku zināšanu un izpratnes par latvisko sabiedrību Austrālijā, tādējādi radot pamatojumu, ka šāds pētījums grāmatas formātā būtu nepieciešams un aktuāls.
     Fragments no monogrāfijas apskatāms šeit

Atsauksmes
Lalita Muižniece, Emeritētā profesore Rietummičiganas universitātē, Kalamazū, Mičiganā
     Jau vairākus gadus Daukste Silasproģe strādā pie tālākās trimdas dzīves dokumentēšanas, proti, pētījot Austrālijas latviešu literāro dzīvi, procesu un personībās nākamai monogrāfijai. Darba gaitā Daukste Silasproģe vāc materiālus bibliotēku un rakstniecības muzeja archīvos, sarakstē un personīgos kontaktos ar literātiem un Austrālijas sabiedriskiem darbiniekiem. Darbu Daukste Silasproģe plāno pabeigt līdz 2013. gada sākumam, kad būs jādomā par monogrāfijas publicēšanu.
     Viens no nozīmīgiem latviešu kultūras pētnieku uzdevumiem ir saglabāt liecības par trimdas latviešu sabiedriskām un kultūras rosmēm. Paši esam maz darījuši šai laukā, tāpēc ar pateicību jāatzīmē Latvijas literatūrzinātnieces Ingunas Daukstes Silasproģes darbs. Līdz šim Daukste Silasproģe ir uzrakstījusi un publicējusi divas apjomīgas, faktiem bagātas monogrāfijas (skat. augstāk), kas ar bagātīgo informāciju aizpildījuši lielu robu latviešu kultūrvēsturē, kā arī ievērojami atvieglojušas turpmāko trimdas literārās dzīves pētniecību.
     Daukste Silasproģe ir nopietna, rūpīga literatūrzinātniece un pētniece, esmu pārliecināta, ka viņas jaunā monogrāfijas, tāpat kā iepriekšējās, būs nozīmīgs kultūrvēsturisks pētījums, bagāts faktiem, aprakstiem, citātiem, vērtējumiem, fotografijām u. c. uzskates materiāliem. Un neatsveŗams palīgs nākamajiem trimdas literārās dzīves pētniekiem. No visas sirds atbalstu Latviešu Fonda piešķīrumu Ingunas Daukstes Silasproģes monogrāfijas pabeigšanai un publicēšanai.

Viktors Hausmanis, Dr. hab. philol., akadēmiķis, LU LFMI vadošais pētnieks
     I. Daukste-Silasproģe ir sevi apliecinājusi kā vērīgu, rūpīgu pētnieci, kuras uzmanības lokā jau vairākus gadus ir trimdā ritošās literārās dzīves procesi. Publicēti viņas plašie pētījumi „Latviešu literārā dzīve un latviešu literatūra bēgļu gados Vācijā (1944-1950)” (2002) un „Latviešu literārā dzīve un literatūra ASV un Kanādā (1950-1965)” (2007). Tie guvuši atzinību un pozitīvu vērtējumu gan Latvijā, gan svešatnē. Ilgāku laiku I. Daukste-Silasproģe strādā pie jauna pētījuma par latviešu literāro dzīvi un literatūras procesiem Austrālijā, kas ir dabisks iepriekšējo viņas grāmatu turpinājums. Par Austrālijā dzīvojošo latviešu literātu rosību I. Daukste-Silasproģe sniegtu pārskatu vairākās zinātniskās konferencēs, sagatavojusi atsevišķas publikācijas. Par jaunā pētījuma izplānojumu un izveidi notikušas pārrunas LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Literatūras vēstures daļas sēdē, kurā I. Daukste-Silasproģe prezentējusi sava pētījuma pamatproblēmas.
     I. Daukstes-Silasproģes pētījums par latviešu literārās dzīves procesu Austrālijā un spilgtajām personībām būs novatorisks pienesums latviešu literatūras kopainā, jo trūkst plašāku pētījumu par latviešu rakstniecību Austrālijā. Lūdzu finansiāli atbalstīt Dr. philol. I. Daukstes-Silasproģes plašā pētījuma „Latviešu Austrālijā: literārā dzīve, literārais process un personības” tapšanas procesu un sekmēt tā izdošanu.

      Back