Completed Projects


13376381

LF13M18 - Atskaite projektam ‘Ilzes Šķipsnas grāmatas ‘Neapsolītā zeme’ tulkojums uz angļu valodu
2014-07-23


     Latviešu fonds 2013. g. 21. aprīlī man piešķīra $1961, lai segtu daļu no izmaksām Ilzes Šķipsnas grāmatas  The Land Not Promised tulkošanai un rediģēšanai angļu valodā.

Sponsori

     Pateicoties Leldes Muehlenbachas, Ilzes Šķipnas radinieces, laipnai palīdzībai un Latvijas Literatūras centram, ārpus Latviešu fonda tika piesaistīti sekojošie sponsori:

  • Latvijas Literatūras centrs
  • Imanta – Edmontonas Latviešu biedrība
  • The Estate of Alvis V. Skipsna

  • Nettie Gentry

  • James Rothrock
  • Ute Vogel

Literatūras un latviešu mitoloģijas zinātnieku piesaiste ievadiem
     Tā kā Ilze Šķipsna kā rakstniece ir maz zināma angliski runājošā vidē, lai gan Latvijā Ilze Šķipsna tiek uzskatīta kā izcilākā no modernās prozas rakstniecēm, Profesors Viesturs Vecgrāvis, kurš māca trimdas literatūru Latvijas Universitātē Rīgā, tika uzrunāts un piesaistīts uzrakstīt biogrāfisku un literatūrzinātnisku vērtējuma ievadu The Land Not Promised.
     Ilzes Šķipsnas grāmatas vadmotīvs ir varones Malvas meklējumi pēc Dzīvības koka. Arī citi latviešu mitoloģijas tēli tiek bieži minēti Šķipsnas novelē. Angliski runājoša pasaule mūsu latviešu mitoloģija ir tikpat maz zināma kā Šķipsnas daiļrade, tā tika uzrunāta Dr. Janīna Kursīte, profesore habil.philol., kura iekļaujot pieaicinātos Ūtes Fogeles papildinājumus, ir uzrakstījusi ievadu ‘Kosmiskais koks (‘arbor mundi’) un dievības latviešu mitoloģijā’. Tā tika izmantota vienreizēja izdevība saistītā kontekstā iepazīstināt pasauli ar mūsu mitoloģiju, kā arī Šķipsnas noveles lasītājiem palīdzēt izprast latviešu mitoloģijas tēlus, kuri minēti grāmatā.

The Land Not Promised tulkojums un redakcija angļu valodā.
 
     Lai Latviešu fonda ļaudis novērtētu, cik sarežģīts ir bijis šis tulkojums un rediģēšana, citēju Prof. Viestura Vecgrāvja Šķipsnas daiļrades aprakstu:

„Ilze Šķipsna pieder tiem Rietumu rakstniecības modernistiem, kuri savos darbos raksta pēckara pasaulē bieži vērojamo cilvēka sašķeltību, fragmentārismu, savstarpējo atsvešinātību, apziņas un vērtību izkliedētību, turklāt pamatojot to ar patērētājsabiedrības acīmredzamo morālo krīzi, kad garīgais un materiālais disonē un saasinās asās kolīzijās.  Personības identitātes un sakņu meklēšanas problemātiku I.Šķipsna risina kā divpasaulīguma problemātiku, kad saduras un sacērtas trimdiniekam tik raksturīgā māju un nemāju, dzimtās zemes un patvēruma zemes, nacionālās piederības un kosmopolītiskās apziņas slāņi. Viņas darbu asociatīvi daudzplākšņainais, uz vēsturiskām un mītiskām paralēlēm un alternatīvām orientētais, psiholoģiski dziļupvērstais un filozofiski tendētais pasaules skatījums abus viņas romānus „Aiz septītā tilta” un „Neapsolītās zemes” bez mazākajām šaubām liek pieskaitīt latviešu modernās prozas visaugstākajām vērtībām.”

     Šķipsna, kā James Joyce, eksperimentē, spēlējas, ignorē pieņemtos pareizrakstības likumus. Tulkojot jāizprot un jārespektē vīņas eksperimenti un stils. Saturiski Šķipsnas novele ietver vēsturiskus, filozofiskus, antropoloģiskus, mītiskus, ārzemniekiem nezināmus Latvijas kontekstus .... un, un, un ...  tulkojot jābūt pētniekam lai varētu izsekot viņas plašām zināšanām. Tulkojumam ir bijis jāpievieno atsauces par minētām Latvijas personām, kontekstiem, kas angliski runājošai pasaulei nav pazīstami, nedz viegli pieejami – piem. Brigadere, Tērbatas vakari, Zaļās vardes sanāksmes u.t.t.
     Pēc grāmatas teksts bija iztulkots, tas tika vairākas reizes izrediģēts, jo tika iekļautas kā Leldes Muehlenbachas ieteiktās izmaiņas pazīstot Ilzi Šķipsnu personīgi un ari Amerikas kontekstu, kā arī Ūtes Fogeles ieteikumi saistībā ar antropoloģiju.
     Ievadi tika tulkoti un piemēroti angliski runājošiem lasītājiem.   

The Land Not Promised un ievadu nodošana Norvēģijas ļaudīm

     Tā kā tulkojuma pieprasījums sākotnēji tika pieprasīts no Ūtes Fogeles. lai to varētu izmantot viņas doktorantūras darbam un starptautiskiem zaļiem projektam Norvēģijā, un tāds arī tad bija dotais primārais mērķis Latviešu fondam, viss iztulkotais materiāls ir nosūtīts Fogeles kundzei:

  • Ilze Šķipsnas The Land Not Promised
  • Prof. Viestura Vecgrāvja ievads ‘Ilze Šķipsna’s The Land Not Promised: A search for stability and harmony in a fragmented and discordant world.’
  • Dr. Janīna Kursītes un Ūtes Fogeles ‘The Cosmic Tree (Arbor Mundi) and Deities in Latvian Mythology’

Margita Gailīte, tulkotāja

     Pievienotas ir atsauksmes par tulkoto grāmatu un ievadiem no Ūtes Fogeles, Dr. Per Espen Stoknes un Prof. Laura Castor.

Ute Vogel, M.A. Interdisciplinary Baltic Studies, Tromsø, Norway: "The quality of the translation is excellent. Margita Gailitis and Vija Kostof have mastered the complexity of the novel with great skill and achieved to keep the tonality and style of the  original. The translation makes the novel finally accessible for foreign readers and is a prerequisite for a full evaluation of Ilze Sipsna's work and intellectual achievements in the context of western literature and culture of the 1960's."

     Back